wettelijke mededelingen

 

Dit Beleid is opgesteld door:

CSMG cvba, handelend onder de handelsnaam Exelia
Adres: Kroonlaan, 340 – 1050 Elsene (Brussel)
e-mail : info@exelia.be
Ondernemingsnummer: BE 0502 417 537

Hierna genoemd als ‘het kantoor’ of ‘wij’, ‘ons’.
Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van de privacy van elke persoon die met ons in contact komt. Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met nationale en internationale bepalingen op dit gebied.
Dit informatiedocument over de bescherming van persoonsgegevens beschrijft hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u kunt uitoefenen op de gegevens die op u betrekking hebben als betrokkene.
Het kan te allen tijde worden gewijzigd, o.a. om ons te schikken naar eventuele regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. Wij nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen.
U kunt reageren op een van de hieronder beschreven handelingen door contact met ons op te nemen.

1. Woordenlijst

In de zin van dit document, wordt onder AVG verstaan: de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In de zin van de AVG wordt bedoeld met:

 • « persoonsgegevens » : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • « verwerking » : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • « verwerkingsverantwoordelijke » : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • « verwerker » : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • « ontvanger » : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 • « derde » : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken

.

2. Waarom verwerkt het kantoor persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag voor onze verwerkingen?

3. Welke persoonsgegevens worden door het kantoor verwerkt en waar komen ze vandaan?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Afhankelijk van de doeleinden wordt de gegevensverzameling op verschillende manieren uitgevoerd.

Hieronder detailleren wij de persoonsgegevens die wij verzamelen over de betrokken personen, waaronder onze cliënten, de reden voor hun verzameling en de manieren waarop deze worden verzameld.

4. Met wie deelt het kantoor de persoonsgegevens?

Elke gegevensdeling gebeurt in overeenkomst met het beroepsgeheim, de deontologische regels en onderhavig document. Een link naar deze deontologische regels vindt u op de pagina met de wettelijke vermeldingen op onze website.

De hierboven genoemde gegevens zijn toegankelijk voor leden van het team van het kantoor of elke confrater, die optreedt als medewerker of gespecialiseerde advocaat, of elke technische adviseur, in de strikte mate die nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen van het kantoor.

In het kader van de verdediging van zijn belangen, de opdracht die hem gegeven is door de cliënt en voor zover nodig is, deelt het kantoor de persoonsgegevens van de cliënt met de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten of gerechtelijke hulpverleners.

Het kantoor kan, voor zover nodig is, deze persoonsgegevens overdragen aan tegenpartijen in het kader van de verdediging van de belangen van de cliënt.

Het kantoor kan, indien nodig, de gegevens van de cliënt overdragen aan bank- of verzekeringsinstellingen in het kader van de verdediging van de belangen van de cliënt, met respect voor het beroepsgeheim.

Het kantoor kan worden verplicht persoonsgegevens over te dragen aan derden op grond van de wet, decreten of andere regelgevende bepalingen waaraan het niet kan ontkomen.

Het kantoor kan ook bepaalde gegevens delen met zijn contractanten, gekwalificeerd als ‘verwerker’ in de zin van de AVG, in de strikt noodzakelijke mate voor de werking van geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde beheersystemen of applicaties die het kantoor heeft onderschreven.

In alle omstandigheden zorgen wij voor de bescherming van de gegevens van de cliënten door middel van overeenkomsten die vertrouwelijkheid waarborgen.

De dienstverleners met wie we de gegevens van de cliënten delen, zijn de volgende:

Soort dienstverlenerLocatie
Aanbieders van e-mailverzendingsoplossingenIn Europa
Aanbieders van postverzendingsoplossingenIn Europa
Aanbieders van IT-oplossingen en onderhoud van infrastructuur en systemenIn Europa
Aanbieders van hosting-/cloudservicesIn Europa
Accountants en aanbieders van financiële dienstenIn Europa
Banken / VerzekeringenIn Europa
Verzekeraar als derde-betalerIn Europa
Bureau voor Juridische Bijstand (Balies)In Europa
Advocaten – medewerkers – advocaat-stagiairsIn Europa
Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (OBFG) (Avocats.be)In Europa
Aanbieder van kopieerservicesIn Europa
Sociale netwerkenIn Europa

Om veiligheidsredenen is de lijst van onderaannemers, hun activiteitsdomeinen, het nagestreefde doel en indien van toepassing het land waar de gegevens worden verwerkt en gehost, niet beschikbaar op onze website, maar beschikbaar op eenvoudig verzoek van de betrokken personen.

5. Hoe lang bewaart het kantoor de persoonsgegevens?

De bewaartermijn van persoonsgegevens varieert afhankelijk van de doeleinden van de verwerking van deze gegevens. Deze termijn is beperkt met inachtneming van de eventuele bewaarplicht die de wet ons oplegt.

6. Maakt het kantoor persoonsgegevens over buiten de Europese unie?

Gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan indien:

 • De Europese Commissie een besluit heeft genomen dat dit land een passend beschermingsniveau voor gegevens biedt, dat wil zeggen gelijkwaardig aan dat voorzien door de Europese wetgeving. Persoonsgegevens zullen op deze grondslag worden overgedragen.
 • De overdracht wordt gedekt door een passende garantie die een beschermingsniveau van gegevens biedt dat gelijkwaardig is aan dat voorzien door de Europese wetgeving, zoals standaard contractuele clausules van de Commissie, een gedragscode, certificering, bindende bedrijfsregels, toestemming.

Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of passende garanties, blijft een overdracht of een reeks van overdrachten van persoonsgegevens naar een derde land mogelijk als deze overdracht noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.

7. Hoe beschermen wij de persoonsgegevens van de betrokken personen?

Exelia heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om te voorkomen dat de verzamelde persoonsgegevens worden vernietigd, verloren of gewijzigd, om de toegang tot deze gegevens door onbevoegden of het per abuis communiceren ervan aan derden, evenals een niet toegestane verwering ervan te voorkomen.

 • Technische maatregelen
  • Gebruik van antivirus, firewall, etc.
  • Wachtwoorden
  • Controlesysteem voor toegang tot gegevens
  • Encryptie van gegevens
  • Geen onbeveiligde back-ups
  • Gebruik van gespecialiseerde software voor het beheer van juridische dossiers
 • Organisatorische maatregelen
  • Beperkte toegang tot specifieke personen
  • Procedure voor incidentbeheer
  • Training en bewustwording van advocaten en medewerkers

Mocht er ondanks alles een betrokkene kennis hebben van het bestaan van een datalek of een vermoeden daarvan hebben, dan verzoeken wij hem of haar dit onmiddellijk aan ons te melden door contact met ons op te nemen.

Om veiligheidsredenen is de lijst van onderaannemers, hun activiteitsdomeinen, het nagestreefde doel en indien van toepassing het land waar de gegevens worden verwerkt en gehost, niet beschikbaar op onze website, maar beschikbaar op eenvoudig verzoek van de betrokken personen.

8. Wat zijn de rechten van de betrokkene en hoe kunt u ons contacteren ?

Behoudens wanneer een wettelijke bepaling die in België van kracht is, met inbegrip van de AVG, dit niet toelaat, of wanneer het beroepsgeheim dit verbiedt, beschikt elke betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op toegang, met inbebrip van het recht om te weten dat het kantoor zijn persoonsgegevens verwerkt;
 • Recht op ontvangst van een kopie van de verwerkte gegevens;
 • Recht op rectificatie van de verwerkte gegevens;
 • Recht om zijn toestemming in te trekken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, o.a. als deze worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang;
 • Recht om de verwerking van de verwerkte gegevens te beperken;
  • Als de betrokkene de nauwkeurigheid van deze gegevens betwist. In afwachting van een beoordeling van de betrokken belangen voordat het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens wordt uitgeoefend;
  • Als de verwerking van hun persoonsgegevens onrechtmatig is, maar de betrokkene toch niet wil dat deze worden gewist ;
  • Als wij de persoonsgegevens van de betrokkene niet meer nodig hebben, maar de betrokkene deze nodig heeft voor een rechtszaak;
 • Recht op gegevenswissing van de verwerkte gegevens ;
 • Recht op overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

Voor meer informatie over klachten en beroepsmogelijkheden kunt u de volgende pagina van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek van de betrokkene reageren en hem/haar informeren over de acties die wij hebben ondernomen.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat we van anderen ontvangen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van zijn/haar formulier over deze verlenging geïnformeerd.

In alle omstandigheden moeten wij bij het verstrekken van deze informatie rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen.

De betrokkene kan zijn/haar rechten uitoefenen door contact op te nemen met het kantoor, waarvan de contactgegevens hierboven vermeld staan.

Wij verzoeken de betrokkene om de nodige documenten of informatie voor het bewijzen van zijn/haar identiteit bij zijn/haar verzoek te voegen; indien dit niet gebeurt, kunnen wij om een bewijs van identiteit vragen, zoals een kopie van de identiteitskaart, om de aanvraag adequaat te kunnen behandelen.

Tot slot, als een verzoek tot uitoefening van rechten kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter, kan het worden geweigerd of kunnen er redelijke kosten in rekening worden gebracht die rekening houden met de administratieve kosten.

9. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking is de cvba CSMG, handelend onder de handelsnaam Exelia, die meer in detail hierboven is geïdentificeerd.

10. Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd?

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze of enige daaropvolgende of daarmee verband houdende handeling wordt exclusief geregeld volgens het Belgisch recht.

In afwijking van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, is voor elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze of enige daaropvolgende of daarmee verband houdende handeling uitsluitend de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

11. Cookiebeleid

Voor meer informatie over ons cookiebeleid, zie het volgende onderwerp.

12. Wijzigingen

Het kantoor kan, om verschillende redenen, op elk moment correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan dit informatiedocument over het gegevensbeschermingsbeleid. De meest actuele versie is altijd te raadplegen op onze website.

Laatste update: 24 juli 2023.

 

 

INLEIDING

Exelia gebruikt cookies op haar website (hierna “de site”) om uw online ervaring te verbeteren. Deze cookies zorgen met name voor de goede werking van de site. Het gebruik van cookies stelt Exelia in staat om de inhoud van haar site aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren. Onder andere faciliteren cookies de keuze van de weergavetaal.

Als u het plaatsen van cookies weigert, kan de website van Exelia mogelijk niet correct functioneren. Door het accepteren van cookies geeft u uw toestemming voor hun gebruik zoals beschreven in dit cookiebeleid. U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen. Wij nodigen u uit om te verwijzen naar de cookiebeheerinstellingen van uw internetbrowser.

Dit cookiebeleid geeft alle informatie met betrekking tot de cookies die op de domeinen van Exelia worden gebruikt. Dit beleid legt ook uit hoe deze cookies worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren.

Wat is een cookie ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u websites gebruikt. Deze cookies worden door uw browser naar de website gestuurd bij elk bezoek, zodat u als een unieke bezoeker met uw eigen gebruikersvoorkeuren kunt worden herkend. Tijdens uw bezoek aan de site kan er dus informatie worden verzameld via deze cookies.

Uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies die betrekking hebben op het opslaan en analyseren van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de site van Exelia, stemt u, binnen de hieronder uitgedrukte grenzen, ermee in dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat dat hiervoor wordt gebruikt.

Deze toestemming wordt gegeven voor een maximale periode van 6 maanden na uw laatste bezoek aan de site van Exelia.

U kunt controleren hoe websites cookies gebruiken door de privacy-instellingen van uw browser te configureren. Cookies kunnen bovendien doorgaans worden geraadpleegd en verwijderd naar uw wens (voor meer informatie over het beheren van cookies, raadpleeg de Help-functie van uw browser). Let echter op dat als u alle cookies blokkeert of uitschakelt, de website van Exelia mogelijk niet correct functioneert.

Cookies op deze website

Deze website gebruikt cookies die we in een paar grote categorieën hebben onderverdeeld, afhankelijk van hun doel:

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Om te navigeren op de website van Exelia, moet u daarom dit type cookies aanvaarden.

Functionele cookies

Functionele cookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de site zich gedraagt of wordt weergegeven wijzigt, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

U kunt dit type cookies weigeren, maar dit kan uw browser-ervaring beïnvloeden.

Statistische cookies / marketingcookies

Statistische cookies helpen de eigenaren van de website om, door het anoniem verzamelen en rapporteren van informatie, te begrijpen hoe bezoekers met de site omgaan.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen op verschillende websites. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en zijn daardoor waardevoller voor uitgevers en derde adverteerders.

Sommige van de hieronder vermelde diensten verzamelen geaggregeerde statistieken en vereisen mogelijk niet de toestemming van de gebruiker, of kunnen direct door de verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd, afhankelijk van hoe ze worden beschreven, zonder de hulp van derden.

In gevallen waarin de hieronder vermelde tools diensten zijn die worden beheerd door derden, kunnen deze – naast wat is gespecificeerd en zonder medeweten van de verwerkingsverantwoordelijke – worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te volgen. Raadpleeg het privacy beleid van de vermelde diensten voor gedetailleerde informatie.

Analyses

De diensten in dit deel stellen de verwerkingsverantwoordelijke in staat om webverkeer te monitoren en te analyseren en het gedrag van de gebruiker te volgen.

 • Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (« Google »). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te analyseren, rapporten over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt dit type cookies weigeren.

Door toegang te krijgen tot de website van Exelia, kunt u uw cookievoorkeuren instellen. U kunt uw voorkeuren bijwerken door op deze link te klikken.

 

 

CSMG cvba, handelend onder de handelsnaam Exelia
Kroonlaan, 340
B-1050 Brussel
België
BE0502 417 537
E-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke: info@exelia.be

 

 

CSMG is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de handelsnaam Exelia. Het is samengesteld uit advocaten Alain Hirsch, Vincent Delcuve, Maxime Bernard, Brice Anselme, allen leden van de Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, en Véronique Christiaens, lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Contactgegevens :

Kroonlaan 340
1050 Elsene (Brussel)
Geregistreerd bij de KBO onder nummer 0502.417.537 (BTW Brussel)
Tel. +32 648 05 80
E-mail: info@exelia.be

De advocaten van CSMG zijn allen verzekerd door een polis afgesloten door de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (OBFG) bij de NV Ethias, gevestigd in 4000 Luik, Kruisherenstraat 24.

De vennoten van CSMG zijn daarnaast gedekt door een aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, eveneens bijde NV Ethias.

De deontologische regels waaraan de advocaten van CSMG onderworpen zijn, zijn die welke van toepassing zijn op alle leden van de Franse (beschikbaar op avocats.be) of Nederlandse (beschikbaar op advocaat.be) Orde van Advocaten van de Balie van Brussel.

Informatie over onze tarieven en honoraria, evenals onze algemene voorwaarden, is beschikbaar via deze hyperlink.

 

Laatst bijgewerkt op: 09 november 2023

wilt u meer weten?

Contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580